Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва

Анонс
Tелефон для довідок:
(044)-456-53-55;
(044)-400-85-67;Правила прийомуПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного навчального закладу "Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва"
в 2017 році.


Розроблено згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.
Наказ Міністерства освіти і науки України
№ 344 від 09 квітня 2014 року

         І. Загальна частина

1.1. До ДНЗ "центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м.Києва" (далі -Центр) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
1.3. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4.    Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник
молодший спеціаліст. 1.5.   Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
1.6.   Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ.      Приймальна комісія
2.1.   Прийом до Центру здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Центру на наступний календарний рік розробляютьсявідповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором за погодження з Управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки молоді та спорту Виконачого органу Київ ради (КМДА).
2.4. Приймальна комісія:
-        організовує прийом заяв та документів;
-        проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;.

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Центру;.
- оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

2.5.   Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.
В 2016 році згідно доведеного плану державного замовлення прийом учнів складає:

на базі неповної базової середньої освіти:п/п

Назва професії

№ ліцензії

Термін навчання

Державне замовлення

1

Оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бугалтерських даних

Ліцензія № 270827
Серія АE

4 роки

28 осіб

- на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням професійною освітою – повної загальної середньої освіти:п/п

Назва професії

№ ліцензії

Термін навчання

Державне замовлення

1

Оператор комп’ютерного набору; Оператор комп'ютерної верстки
Оператор комп’ютерної верстки

Ліцензія № 285086
Серія АE

3 роки

28 осіб

2

Оператор комп'ютерної верстки; коректор

Ліцензія № 285086
Серія АE

3 роки

28 осіб

3

Друкар офсетного плоского друкування

Ліцензія № 285086

Серія АE

2,5 роки

28 осіб

4

Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензія № 285086
Серія АE

3 роки

30 осіб

5

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Ліцензія № 285086

Серія АE

3 роки

29 осіб

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) з терміном навчання 1 рік з отриманням професійної освіти:


п/п

Назва професії

№ ліцензії

Термін навчання

Державне замовлення

1

Кравець, закрійник

Ліцензія № 285086
Серія АE

3 роки

26 осіб

2

Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензія № 285086
Серія АE

1.5 роки

30 осіб

3

Оператор комп'ютерного набору; Оператор комп'ютерної верстки

Ліцензія № 285086

Серія АE

1 рік

26 осіб

4

Друкар офсетного плоского друкування

Ліцензія № 285086

Серія АE

1 рік

26 осіб

на базі ступеневої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”п/п

Назва професії

№ ліцензії

Термін навчання

Державне замовлення

1

Друкарське виробництво

Ліцензія № 270827
Серія АE

1,5 років

15 осіб

2.

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Ліцензія № 270827
Серія АE

1,5 років

30 осіб

2.

Перукарське мистецтво та декоративна косметика

Ліцензія № 270827
Серія АE

1,5 років

15 осіб


- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
- вступники зараховуються до Центру без вступних випробувань, на підставі поданих документів;
- порядок роботи приймальної комісії
(Понеділок-п'ятниця-9.00-17.00, субота-9.00-13.00);
При проведені співбесіди перевага надається учням з вищим середнім балом атестата або свідоцтва.
2.6.  Строки проведення прийому на навчання розпочинається з 02 січня по 15 лютого (для молодших спеціалістів) та з 1 квітня по 25 серпня 2016 року (для підготовки кваліфікованих робітників)і встановлюються Правилами прийому до Центру відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.Форма навчання - денна.
2.7 у разі прийняття рішення Міністерством освіти і науки про продовження вступної компанії термін прийому документів може бути продовжений.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додаються:
- документ про освіту (оригінал);
_ документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікаційний робітник" за результатами закінчення другого ступення навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3?4 см
- копії документів, що додають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку(відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
3.2.   Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом конкурсного відбору встіпників на навчання.
_ за результатами співбесіди;
_ за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом всього періоду прийому документів.

4.3. Учні центру, які успішно закінчили другий ступінь професійної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 р. № 225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 р. за №442/4663.

4.4. Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до училища шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору.

V. Зарахування
5.1.   Першочергово зараховуються:
-        особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеран війни, гарантії соціального захисту» надано таке право;
-        діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами);
-        інваліди І та ІІ групи та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;
-        особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право, в тому числі, громадянам, віднесеним до категорії 3 – за умови одержання позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
-        особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
-        діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи що посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

-        діти із багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році»;
-        випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
-        випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
-        учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
-        випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом кваліфікованого робітники з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
-        особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання;
-        вступники, яким це право визначено правилами прийому до професійно-технічного навчального закладу.
5.4.    Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб що можуть бути зараховані на навчання до училища за обраною професією (спеціальністю).

5.5. У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6.   Зарахування до училища здійснюється наказом директора.
5.7.   Після конкурсних випробувань зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

VІ. Прикінцеві положення
6.1.   Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли співбесіду. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати співбесід вступників, зберігаються протягом 6 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Київського вищого професійного поліграфічного училища здійснюється Управлінням професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА).

 

Розглянуто і схвалено на засіданні педагогічної ради                                          №5 від 26.10.2015р.